Avtalevilkår ladekunde
(gjeldende februar 2022)

Du kan laste ned vilkårene i PDF her


Disse alminnelige vilkårene ("Alminnelige Kundevilkår") gjelder for ladetjenester til elbil ("Tjenesten"), og gjelder mellom Ohmia Charging AS ("Leverandøren") og bruker av tjenesten ("Kunden"). 


1. Avtaledokumenter
1.1. Avtaleforholdet ("Kundeavtalen") mellom partene består av Kundens bestilling ("Bestillingsskjemaet"), en tjenestebeskrivelse ("Tjenestebeskrivelsen") tilgjengelig på Leverandørens nettside, og Alminnelige Kundevilkår for Tjenesten.
1.2. Kundeavtalen inngås ved at Kunden elektronisk bestiller Tjenesten og aksepterer Alminnelige Kundevilkår og Tjenestebeskrivelsen.  
1.3. De til enhver tid gjeldende Alminnelige Kundevilkår er også tilgjengelige på Leverandørens nettside https://www.ohmiacharging.no/vilkaar-ohmiacharging/.


2. Tjenesten
2.1. Tjenesten er beskrevet i Tjenestebeskrivelsen som er tilgjengelig på Leverandørens nettside. Tjenestebeskrivelsen vil løpende bli oppdatert iht. Alminnelige Kundevilkår punkt 7.1.

3. Angrerett
3.1. Dersom Kunden er en forbruker og Avtalen er inngått ved fjernsalg eller utenfor fast utsalgssted, gjelder lov om angrerett av 20. juni 2014 nr. 27. Kunden skal opplyses om angreretten og få angreskjemaet tilsendt.
3.2. Kunden kan på uttrykkelig anmodning gis rett til bruk av Tjenesten før utløpet av angrefristen. Dersom Kunden i et slikt tilfelle likevel benytter angreretten, må Kunden betale for den perioden Kunden har kunnet bruke Tjenesten fram til angreretten utøves. Ved førstegangsetablering starter Tjenesteleveransen først etter angrefristens utløp.

4. Generelt om bruk av Tjenesten – Kundens forpliktelser og ansvar
4.1. Tilgang til Tjenesten forutsetter at Kunden registrerer seg som bruker hos Leverandøren, og at Leverandøren har inngått avtale om leveranse av infrastruktur og ladetjenester med eier av parkeringskjelleren. Leverandøren forbeholder seg retten til å avslå en søknad om registrering.  
4.2. Søknad om registrering skal gjøres via Leverandørens bestillingsløsning. Enten via app eller via de av Leverandøren til enhver tid aksepterte måter. For å registrere seg må Kunden oppgi den til enhver tid påkrevde informasjon. Om informasjon Kunden plikter å gi gjelder følgende:
(i) Ved bestilling skal Kunden gi Leverandøren en fullstendig oversikt over kontaktinformasjon, herunder navn, fødselsnummer, adresse, mobiltelefonnummer og e-post, samt eventuelt annen informasjon som er nødvendig for å aktivere og levere Tjenesten.
(ii) Kunden skal oppgi antatt ladeforbruk basert på erfaring eller basert på Leverandørens anbefaling basert på snittforbruk ut ifra biltype(r), forventet kjørelengde og lademønster.
(iii) Enhver endring av slik informasjon skal umiddelbart meddeles Leverandøren skriftlig eller via tilgjengelige selvbetjeningsløsninger.
4.3. Tjenesten gjelder kun for husholdningens kjøretøy, herunder kan gjester også benytte Laderen etter avtale med Kunden. Kunden kan ikke videreselge tilgang eller benytte denne i noen form for næringsvirksomhet
4.4. Tilgang til Tjenesten forutsetter at Kunden har registrert den til enhver tid nødvendige betalingsinformasjon.
4.5. Kunden skal sørge for at innloggingsinformasjon behandles og benyttes på en sikker måte og at den ikke gjøres tilgjengelig for uvedkommende. 
4.6. Kunden er ansvarlig for å ha oppdatert til den til enhver tid siste versjonen av Leverandørens app.
4.7. Kunden kan endre tjenestenivå ved bestilling gjennom Leverandørens til enhver tid godkjente bestillingskanaler. Endringen trer i kraft ved neste trekkdato. 
4.8. Kunden plikter å sette seg inn i og bruke Tjenesten i samsvar med de brukerveiledninger og retningslinjer som Leverandøren har tilgjengeliggjort for Tjenesten på sine hjemmesider.
4.9. Kunden må ved bruk av Tjenesten ikke forsere fysiske eller elektroniske sperrer for å skaffe seg uberettiget tilgang til tjenester eller systemer som Kunden ikke har rett til å benytte. Videre plikter Kunden å behandle både ladeboksen ("Laderen") og infrastruktur tilknyttet Laderen ("Ladeanlegget") med tilbørlig aktsomhet og forsiktighet. 

5. Service
5.1. Kunden skal ved mistanke om feil ved Tjenesten, Laderen eller Ladeanlegget snarest mulig varsle Leverandøren, hvoretter Leverandøren vil foreta fjerndiagnostisering og fjernservice der dette lar seg gjøre.
5.2. Leverandøren er ansvarlig for å rette feil ved Tjenesten, og ved behov for servicetekniker vil Leverandøren forestå denne kontakten.


6. Leverandørens ansvar for Tjenesten
6.1. Leverandøren har ansvar for at Tjenesten fungerer i samsvar med de krav som følger av Kundeavtalen. Leverandøren garanterer imidlertid ikke at Tjenesten til enhver tid vil fungere uten forstyrrelser eller feil, men at eventuell nedetid for Tjenesten vil bli håndtert innen rimelig tid. 
6.2. Leverandøren skal så langt det er praktisk mulig øve tilsyn med Tjenesten for å avdekke feil og mangler. Leverandøren skal gi Kunden opplysninger av om eventuelle spesielle forhold knyttet til Tjenesten, som kan være av betydning for å unngå feilsituasjoner og driftsstans. 
6.3. Dersom feil og mangler som medfører nedetid for Tjenesten avdekkes, skal informasjon vedrørende nedetiden gjøres tilgjengelig for Kunden uten ugrunnet opphold. Leverandøren plikter å avhjelpe feil og mangler innenfor rimelig tid hensyntatt feilen eller mangelens alvorlighet, og hvilke konsekvenser den vil få for Kunden. 

7. Endringer av Tjenesten 
7.1. Med minst én måneds varsel har Leverandøren adgang til å foreta innholdsmessige endringer av Tjenesten og Tjenestens tekniske spesifikasjoner. I så tilfelle skal Tjenestebeskrivelsen oppdateres. 
7.2. Endringer av Tjenesten skal så langt det er praktisk mulig gjennomføres på en slik måte at det ikke påvirker Kundens bruk av Tjenesten.
7.3. Oppdateringer, oppgraderinger og programrettelser nødvendig for drift av Tjenesten, regnes ikke som endringer etter dette punkt.

8. Stenging av Tjenesten
8.1. Leverandøren kan umiddelbart og uten forutgående varsel helt eller delvis stenge Kundens tilgang til Tjenesten dersom offentlige myndigheter krever dette eller det er nødvendig av tekniske, driftsmessige eller vedlikeholdsmessige årsaker.
Tilsvarende gjelder i nødssituasjoner, herunder ved alvorlige trusler mot helse, sikkerhet eller miljø, naturkatastrofer, krig eller krigslignende tilstander, omfattende streik eller lockout, eller ved alvorlig fare for sabotasjer mot nett og tjenester. Tiltak som nevnt ovenfor skal så langt det er praktisk mulig varsles Kunden i rimelig tid.
8.2. Dersom Kunden bryter med vilkårene til Leverandørens betalingsoperatør ("Betalingsoperatøren"), jf. Alminnelige Kundevilkår punkt 10.1, kan Leverandøren stenge Tjenesten uten forutgående varsel. Gjenåpning av Tjenesten kan bare skje etter instruks fra Betalingsoperatøren. 
8.3. Leverandøren er uten ansvar for kostnader eller tap som Kunden måtte bli påført som følge av stenging og gjenåpning av Tjenesten.
8.4. Opplysninger om forventede tilgjengelighetsproblemer og tilsiktede avbrudd i Tjenesten, feilmeldingstjenester og brukerstøtte vil være tilgjengelig på Leverandørens nettside.
8.5. Kunden kan en gang pr år fryse Tjenesten i en periode på inntil 3 måneder. 


9. Pris for Tjenesten
9.1. Månedspris for Tjenesten følger av Bestillingsskjemaet.
9.2. Leverandøren kan endre månedspris for Tjenesten med én (1) måneds varsel. 
9.3. Månedsprisen kan justeres årlig ihht økningen i konsumprisindeks. Første justering kan skje ved første årsskifte etter at avtalen er inngått uten nærmere varsel til Kunden.
9.4. Dersom Leverandøren blir underlagt nye eller økte offentlige skatter eller avgifter, eller andre forhold utenfor Leverandørens kontroll som øker kostnadene vesentlig, kan månedsprisen endres med virkning fra iverksettelsen av økningen.
9.5. Dersom Kunden fortsetter å bruke Tjenesten etter at prisendring er trådt i kraft, anses Kunden for å ha godtatt endringen. 

10. Betaling
10.1. Betaling av Tjenesten formidles gjennom Betalingsoperatøren, p.t. PayEx. https://payex.no/kundeservice/privatkunde/.
10.2. Løpende belastning påbegynnes umiddelbart etter installasjonen, og omfatter bruk av Tjenesten fra den dag Kunden gis tilgang til Tjenesten.


11. Mangler og reklamasjon
11.1. Dersom det foreligger en feil ved Tjenesten skal Kunden innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget feilen, gi Leverandøren melding om dette (reklamasjon). 
11.2. Leverandøren har ikke ansvar for feil som skyldes forhold på Kundens side, eller fra eier av parkeringsanlegget eller som skyldes forhold utenfor Leverandørens kontroll


12. Heving
12.1. Dersom en av partene vesentlig misligholder sine plikter etter Kundeavtalen, og dette ikke skyldes forhold hos den annen part, kan den ikke-misligholdende part heve Kundeavtalen med umiddelbar virkning.
12.2. Som vesentlig mislighold fra Kundens side regnes blant annet manglende betaling av faktura når Kunden 14 dager etter utsendelse av betalingspåminnelse ikke har betalt, at Kunden gjør endringer på utstyret tilhørende Tjenesten, at Kunden krenker opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter, eller at Kunden misbruker Tjenesten.
12.3. Dersom Leverandøren på grunn av Kundens mislighold hever Kundeavtalen, plikter Kunden straks å innfri samtlige forpliktelser overfor Leverandøren, samt å erstatte det tap Leverandøren har blitt påført som følge av misligholdet.


13. Erstatning
13.1. Kunden kan kreve erstatning for alle direkte og dokumenterte tap Kunden lider som følge av Leverandørens mislighold. 
13.2. Leverandøren er ikke erstatningspliktig for Kundens tap dersom det foreligger en hindring utenfor Leverandørens kontroll og som Leverandøren ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av, herunder at eier av parkeringsanlegget ikke oppfyller sine forpliktelser overfor Leverandøren. 
13.3. Leverandøren er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller tap hos Kunden som skyldes:
(i) Feil eller uaktsomhet på Kunden, eier av parkeringsanlegget eller andre brukere sin side.
(ii) Feil, avbrudd eller forsinkelse i internett eller annet kommunikasjonsnettverk som påvirker Tjenestens funksjonalitet eller tilgjengelighet.
(iii) At Tjenesten har blitt kansellert av Leverandøren. 
13.4. Leverandørens erstatningsansvar er i alle tilfeller oppad begrenset til prisen for ett års bruk av Tjenesten. 
13.5. Kunden er erstatningsansvarlig for direkte tap Leverandøren blir påført som følge av Kundens mislighold.

14. Tapsbegrensningsplikt
14.1. Kunden plikter å forsøke å begrense sitt tap. For det tilfelle at Kunden har medvirket til skaden, eller unnlatt å begrense skaden eller tapet, skal Leverandørens ansvar reduseres eller falle bort. Det samme gjelder dersom Kunden ikke i rimelig utstrekning har latt være å fjerne eller minske risikoen for skade.

15. Varighet og oppsigelse
15.1. Kundeavtalen trer i kraft den dato Kunden bestiller Tjenesten. 
15.2. Kundeavtalen kan sies opp av Kunden med en oppsigelsesfrist på én måned regnet fra den 1. i førstkommende måned etter oppsigelsen fant sted.
15.3. Leverandøren kan kun si opp Kundeavtalen i de tilfeller at avtalen mellom Leverandøren og eieren av parkeringsanlegget opphører. Oppsigelsesfristen er én måned regnet fra den 1. i førstkommende måned etter oppsigelsen fant sted. Dette punktet er ikke til hinder for at Leverandøren kan heve Kundeavtalen i henhold til bestemmelsene i Kundeavtalen punkt 12.
15.4. Kundeavtaler hvor Kunden selv har installert Laderen vil ikke bli ansett som avsluttet før Laderen er sendt tilbake og er mottatt av Leverandør.


16. Personvern og tilgang til produksjonsdata
16.1. Leverandørens håndtering av Kundens personopplysninger skal til enhver tid være i tråd med gjeldende personvernlovgivning. 
16.2. Informasjon om Leverandørens håndtering av personopplysninger finnes i Leverandørens personvernerklæring som er tilgjengelig på Leverandørens nettside.
16.3. Kunden samtykker til at Leverandøren kan innhente og benytte produksjonsdata fra Ladeanlegget i den utstrekning det er tillatt etter gjeldende lovgivning. Dette vil eksempelvis være oversikt over strømforbruk og data knyttet til ladehistorikk.
16.4. Leverandøren skal benytte Kundens produksjonsdata ved fakturering, overvåkning og drift av Ladeanlegget. Videre samtykker Kunden til at Leverandøren kan benytte produksjonsdata til å føre produksjonsstatistikk, samt til bruk i markedsføring (i anonymisert form). Kunden gir Leverandøren tillatelse til å videreformidle produksjonsdata fra Ladeanlegget til tredjeparter for bruk innen forskning og utvikling av konsepter og produkter innen fornybar energi og smart teknologi.  
16.5. Kunden skal til enhver tid ha rett til innsyn i produksjonsdata, produksjonsverdier og lagrede personopplysninger om Kunden. 
16.6. Øvrige anvendelsesområder for bruk av produksjonsdata skal avtales særskilt mellom Leverandøren og Kunden. 


17. Eierskap og immaterielle rettigheter
17.1. Leverandøren er eier av Ladeanlegget og Laderne.
17.2. Alle immaterielle rettigheter tilknyttet Ladeanlegget og Laderne, tilhører Leverandøren eller dennes leverandør/partnere.
17.3. Kunden vil gjennom bruk av Tjenesten kunne få tilgang til programvare som er utviklet av Leverandøren og/eller dennes partnere. Kunden gis en ikke-eksklusiv, tidsbegrenset, ikke-overførbar, gjenkallelig lisens til å bruke Tjenesten, herunder enhver programvare som gjøres tilgjengelig for Kunden som en del av Tjenesten, i samsvar med disse Alminnelige Kundevilkår.
17.4. Kunden har ikke rett til å kopiere, endre, modifisere eller skape avledede verker av noen del av Tjenesten, eller dekompilere, reversere, eller på annen måte forsøke å avdekke kildekoden til Tjenesten (eller deler av denne), med mindre dette er tillatt i henhold til preseptorisk (ufravikelig) lov.


18. Overdragelse
18.1. Leverandøren kan fritt overdra Laderen, Ladeanlegget og denne Kundeavtalen til et annet selskap, likevel slik at Kundens vilkår etter Kundeavtalen forblir uendret etter overdragelsen. 
18.2. Kunden kan ikke overdra Kundeavtalen til andre, uten skriftlig forhåndssamtykke fra Leverandøren. Slikt samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Unntak for dette gjelder ved overdragelse til medlemmer av samme husstand. Før overdragelse kan skje må Kunden ha betalt alle utestående forpliktelser overfor Leverandøren.

19. Utkjøp av Laderen
19.1. Dersom eieren av parkeringsanlegget benytter seg av sin rett til å kjøpe Ladeanlegget fra Leverandøren, har Kunden rett til å kjøpe Laderen fra Leverandøren.  Dersom utkjøpsprisen ikke er forhåndsavtalt med Kunden, vil Kunden på forespørsel få oppgitt gjeldende utkjøpspris vil i det enkelte tilfellet. Overdragelse av Laderen skjer etter nærmere avtale mellom partene.

20. Endring av Alminnelige Kundevilkår
20.1. Leverandøren forbeholder seg retten til å endre de Alminnelige Kundevilkårene med én måneds varsel. Ved slik endring skal Leverandøren informere Kunden og oppdatere vilkår på Leverandørens nettside. 

21. Lovvalg og verneting
21.1. Avtalen er underlagt norsk rett.
21.2. Partene vedtar parkeringsanleggets sted som rett verneting.