Brukervilkår for PayEx faktura

Informasjon om personopplysninger overdragelse og kredittprøving
Informasjon som skal gis til Sluttkunde, er for øyeblikket denne:

Behandling av personopplysninger

Innsamling av personopplysninger håndteres i samsvar med gjeldende lovgivning. Vi vil levere de personlige dataene som er innhentet i forbindelse med kjøpet til PayEx Norge AS og PayEx Sverige AB.

Personopplysninger som blir behandlet av PayEx:

a. Opplysninger du selv gir oss: F.eks. navn, fødselsnummer, kundenummer, fakturanummer, adresse, e-postadresse, telefonnummer, IP-adresse og nettadresse.

b. Opplysninger som behandles når du bruker tjenesten PayEx Faktura: Transaksjonsdetaljer, betalings- og ordreinformasjon, informasjon om sendte fakturaer og krav, samt annet som er funnet på grunn av avtalen, informasjon om eventuelle reklamasjoner og annen kontakt PayEx har hatt med deg eller andre autoriserte vedrørende kontoen eller fordringen avtalen gjelder.

c. Opplysninger fra andre kilder: Økonomiske opplysninger som f.eks. inntekt, opplysninger om betalingsanmerkninger som behøves til kredittvurdering og til avgjørelser om hensiktsmessige inkassotiltak i de tilfeller betaling ikke skjer som avtalt.

For å holde dine adresseopplysninger korrekt vil vi fortløpende innhente opplysninger om din folkeregistrerte adresse fra folkeregisteret. For å gjennomføre en kredittvurdering må PayEx innhente opplysninger fra eksterne kredittopplysningsforetak som Bisnode. Videre kan PayEx i enkelte tilfeller måtte gjennomføre kontroller av kunder som et ledd i arbeidet med å motvirke hvitvasking og terroristfinansiering, f.eks. sjekke opp mot såkalte sanksjonslister.

Formålet med behandlingen
PayEx behandler personopplysninger for å kunne identifisere og kredittvurdere kundene, og for at PayEx skal kunne ferdigstille avtalen med kunde og beskytte sine rettigheter, samt statistikk- og analyseformål, eksempelvis for å kunne foreta risikovurderinger og unnvike bedrageri, misbruk og feil bruk av betalingstjenester, få et bedre beslutningsgrunnlag ved inkasso og for å utvikle produkter og tjenester PayEx tilbyr.

Markedsføring
Dine personopplysninger kan bli behandlet i markedsføringsøyemed, f.eks. for å kunne gi deg informasjon (per brev, e-post eller andre måter) om hvilke tjenester PayEx eller noen av PayEx’ godkjente samarbeidspartnere. Du kan når som helst motsette deg dette ved å sende en e-post til dpo@payex.com eller en annen adresse PayEx anviser.

Overføring av personopplysninger
Opplysningene kan deles med en databehandler som behandler den personopplysningene på oppdrag fra PayEx. I disse tilfellene har PayEx inngått en databehandleravtale, og behandleren får ikke behandle personopplysningene med andre formål enn å levere tjenesten til PayEx. Videre kan personopplysningene deles med domstol eller myndighet som har rett til opplysningene i henhold til lov. I visse tilfeller kan PayEx også dele opplysningene med andre foretak internt i PayEx-konsernet eller med Swedbank.

PayEx kan komme til å dele opplysninger om kreditt, betalingsforsømmelser eller kredittmisbruk med finansforetaksloven i henhold til loven om gjeldsinformasjon ved kredittvurdering av privatpersoner. Blant annet gis informasjonen videre til norske gjeldsregistre.*

Lagring og rensing
Dine personopplysninger lagres så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet med behandlingen, samt for å oppfylle de juridiske forpliktelser PayEx har (f.eks. bokføringsregler eller hvitvaskingsregler).

Dine rettigheter
Du har alltid rett til å begjære en utskrift av personopplysningene PayEx har lagret om deg. Da kan du henvende deg til PayEx på den adresse som angis lenger ned. Til samme adresse kan du gi beskjed om at du ikke vil motta direktemarkedsføring fra PayEx (se også avsnittet om markedsføring lenger opp) eller om du vil at PayEx skal rette feilaktige opplysninger eller slette opplysninger. PayEx kan imidlertid ikke slette opplysningene om deg om det foreligger et lovfestet krav om behandling og lagring, eksempelvis bokføringsregler eller hvitvaskingsregler, eller når det finnes andre legitime grunner til at opplysningene må lagres, f.eks. ved ubetalt gjeld.

PayEx har utpekt et personopplysningsverneombud som du enklest når på dpo@payex.com. Du har også rett til å ta kontakt med Datatilsynet vedrørende klager på behandlingen av personopplysninger.

Adresse: PayEx Sverige AB, ATT. Dataskyddsombudet, 621 88 Visby eller dpo@payex.com

For mer informasjon om hvordan PayEx behandler dine personopplysninger, se www.payex.com/dataskydd

*Om Gjeldsregister
De kreditter som inngår i registeret er usikret gjeld, avbetalings- og kontokreditter som sendes inn av banker og kredittselskap (finansselskap). Gjeldsregisteret AS eller Norsk Gjeldsinformasjon AS rapporterer utnyttede og bevilgede kreditter samt antall kreditter og kreditorer. Informasjonen en er kun tilgjengelig for banker og kredittmarkedsselskaper som selv rapporterer informasjon.

Informasjon om kredittprøving
Kredittprøving er en forutsetning for at vi skal kunne behandle ønske om betaling på kreditt. Ved kjøpet gjøres det en kredittprøving som i visse tilfeller innebærer at det gjøres en kredittopplysning. Hvis det gjøres en kredittopplysning, vil det bli sendt en kopi til deg per post.

Informasjon om overdragelse
Fordring vil bli overdratt til PayEx Sverige AB, 556735-5671, S:t Hansplan 1, 621 88 Visby. Betaling med befriende virkning kan derfor bare skje til PayEx på den kontoen som PayEx anviser

Betalings- og Leveringsvilkår PayEx Faktura

Leveringsvilkår
Levering skjer til din folkeregistrerte adresse.

Betalingsvilkår
Faktureringsavgift beregnes med følgende beløp: kr 99,-

Faktura skal betales slik at den er mottakeren i hende senest 14 dager etter fakturadato. Ved forsinket eller uteblitt betaling tilkommer forsinkelsesrente med til enhver tid gjeldende sats etter lov om renter ved forsinket betaling (forsinkelsesrenteloven) eller tilsvarende lov som erstatter denne og et purregebyr som er nærmere regulert i forskrift til inkassoloven, som per dags dato er 70 kr. Forsinkelsesrenten begynner å løpe dagen etter forfallsdato.

Når du velger PayEx Faktura overtar PayEx retten til å få betalt og din betaling av fakturaen skal dermed gå til PayEx.